PRIEMONĖS PABĖGĖLIŲ KRIZEI SPRĘSTI. DABARTINĖ PADĖTIS

25 lapkričio, 2015

2015 m. gegužės mėn. Komisijos priimtoje  Europos migracijos darbotvarkėje išsakyta reikmė migraciją valdyti laikantis visapusiško požiūrio. Nuo to laiko nustatyta nemažai priemonių, be kita ko, priimtos dvi nepaprastosios padėties programos, pagal kurias numatyta iš labiausiai paveiktų ES valstybių narių į kitas valstybes nares perkelti 160 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, ir patvirtintas Komisijos veiksmų grąžinimo srityje planas.

 

Rugsėjo 23 d. Europos Komisija pristatė prioritetinius veiksmus 

Europos migracijos darbotvarkei įgyvendinti, kurių reikėtų imtis per artimiausius šešis mėnesius. Tai ir trumpalaikiai veiksmai, skirti padėčiai stabilizuoti, ir ilgalaikės priemonės, kuriomis siekiama sukurti tvirtą ir tvarią sistemą.

Prioritetinių veiksmų sąraše išdėstytos svarbiausios priemonės, kurių reikia imtis nedelsiant. Tai: i) operatyvinės priemonės; ii) biudžeto rėmimas ir iii) ES teisės įgyvendinimas.

Šis sąrašas patvirtintas 2015 m. rugsėjo 23 d. neoficialiamevalstybių ir vyriausybių vadovų susitikime ir dar kartą 2015 m. spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Dabar šias priemones reikia greitai ir veiksmingai įgyvendinti visais lygmenimis.

Apie tai, kaip sekasi įgyvendinti įsipareigojimus, prisiimtus per vadovų susitikimą dėl Vakarų Balkanų maršruto, galite paskaityti čia.

Finansiniai įsipareigojimai

Neformaliame valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime rugsėjo 23 d. valstybės narės pripažino, kad reikia papildomo nacionalinio finansavimo. Įsipareigojimą jį skirti jos pakartojo spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime. Komisija jau pasiūlė savo 2015 ir 2016 m. biudžetų pataisas, pabėgėlių krizei skirtus išteklius padidindama 1,7 mlrd. EUR. Tai reiškia, kad 2015 ir 2016 m. Komisija iš viso pabėgėlių krizei išleis 9,2 mlrd. EUR. Valstybės narės įsipareigojo skirti atitinkamą nacionalinį finansavimą. Tačiau daug valstybių narių vis dar turi skirti ES finansavimui proporcingą sumą JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui, Pasaulio maisto programai ir kitoms organizacijoms (500 mln. EUR), Sirijai skirtam ES regioniniam patikos fondui (500 mln. EUR) ir Skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondui (1,8 mlrd. EUR).

Valstybių narių finansiniai įsipareigojimai nuo 2015 m. rugsėjo 23 d., mln. EUR.

Perkėlimo programos

Komisijos pasiūlytos ir Tarybos rugsėjo 14 d. ir rugsėjo 22 d.priimtos priemonės, pagal kurias bus perkelta 160 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, leis gerokai (nors ir nevisiškai) sumažinti valstybių narių patiriamą spaudimą. Itin svarbu, kad šios priemonės būtų iki galo įgyvendintos. Kad šios programos būtų veiksmingos, valstybės narės turi skubiai reaguoti į prašymą atsiųsti nacionalinių ekspertų į migrantų antplūdžio vietas, pranešti Komisijai apie jų priėmimo pajėgumus ir paskirti nacionalines ryšių palaikymo institucijas, kurios su Graikija ir Italija koordinuos perkėlimą Europos Sąjungoje bei jų nacionalines perkėlimo į Europą pastangas.

Valstybių narių pagalba skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmui.

Migrantų antplūdžio valdymo principas

Įgyvendinant ES strategiją ir siekiant sukurti pasitikėjimą ja, labai svarbu įrodyti, kad įmanoma atkurti tinkamą migracijos sistemos veikimą, visų pirma pasitelkus migracijos valdymo rėmimo grupes, veikiančias migrantų antplūdžio vietose, kad didžiausią spaudimą patiriančios valstybės narės galėtų vykdyti savo prievoles ir įsipareigojimus. Kad rėmimo grupės galėtų dirbti, joms reikia tvirtos ES agentūrų pagalbos, glaudaus bendradarbiavimo su Italijos ir Graikijos valdžios institucijomis ir kitų valstybių narių paramos.

Dabartiniai pajėgumai migrantų antplūdžio vietose

Grąžinimas

Viena pagrindinių migrantų antplūdžio vietose dirbančių migracijos valdymo rėmimo grupių užduočių – užtikrinti veiksmingą asmenų grąžinimą. Taip pat reikia, kad ES veiktų veiksmingos grąžinimo sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo sistemos. Per pastaruosius mėnesius imtasi konkrečių veiksmų parengti integruotą grąžinimo valdymo sistemą ir tinkamai panaudoti ES keitimosi informacija sistemas, į kurias būtų įtraukta informacija apie sprendimus grąžinti ir draudimą atvykti. Valstybių narių grąžinimo tarnyboms taip pat turi būti suteikta būtinų išteklių, kad jos galėtų vykdyti savo užduotis. Valstybės narės turėtų kuo skubiau įgyvendinti Komisijos pasiūlytą ES veiksmų grąžinimo srityje planą, kurį valstybės narės patvirtino 2015 m. spalio mėn. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje.

Grąžinimas nuo rugsėjo mėn. 

Pagalba šalims, aktyvavusioms ES civilinės saugos mechanizmą

ES civilinės saugos mechanizmo paskirtis – teikti praktinę paramą valstybėms narėms, nepajėgiančioms susidoroti su krize. Tokios paramos dabar prašo Serbija, Slovėnija ir Kroatija. Šis mechanizmas padeda telkti įvairią pagalbą natūra, įskaitant specialistų grupes ir įrangą, pastogę, medicinos priemones ir kitus ne maisto produktus, taip pat ekspertines žinias. Šalis pateikia prašymą aktyvuoti mechanizmą, o dalyvaujančiosios valstybės, atsižvelgdamos į nustatytus poreikius, teikia reikiamą paramą. Komisija padidino bendro finansavimo sumą, kuri bus skirta pagalbos priemonių ir ekspertų pristatymui vykstant dabartinei krizei. Kol kas į šį prašymą atsiliepė labai mažai valstybių narių, o tam, kad Serbija, Slovėnija ir Kroatija pajėgtų suvaldyti dabartinę padėtį, joms dar reikia daug išteklių.

Pagal civilinės saugos mechanizmą valstybių narių teikiama parama Serbijai, Slovėnijai ir Kroatijai.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija nuosekliai ir nuolat dirbo, siekdama suderinto Europos atsako pabėgėlių ir migracijos srityje.

Pradėjęs eiti pareigas Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris pavedė konkrečiai už migraciją atsakingam Komisijos nariui Dimitriui Avramopoulos kartu su kitais Komisijos nariais, procesą koordinuojant pirmajam Komisijos pirmininko pavaduotojui Fransui Timmermansui, suformuoti naują migracijos politiką – tai vienas iš dešimties politinėse gairėse nustatytų prioritetų.

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija paskelbė Europos migracijos darbotvarkę, kurioje išdėstyta išsami geresnio visų migracijos aspektų valdymo programa.

Vykdant darbotvarkę 2015 m. gegužės 27 d. ir 2015 m. rugsėjo 9 d. priimti du įgyvendinimo priemonių rinkiniai, o juose numatytos priemonės jau pradėtos taikyti.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „Pabėgėlių krizė. Europos Komisija atsiskaito apie prioritetinių veiksmų įgyvendinimo pažangą“

Komunikatas  „Pabėgėlių krizės valdymas. Prioritetinių veiksmų pagal Europos migracijos darbotvarkę įgyvendinimo padėtis“.

Informacinis pranešimas „Skubus perkėlimas Europos Sąjungoje. Klausimai ir atsakymai“ (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm)

Visa medžiaga žiniasklaidai apie ES migracijos darbotvarkę:

 

Europos Vadovų Tarybos Pirmininko D. Tusko, Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio ir Liuksemburgo Ministro Pirmininko X. Bettelio laiškas visiems Europos valstybių ir vyriausybių vadovams po Vadovų susitikimo dėl pabėgėlių srauto Vakarų Balkanų maršrutu.

Naudingos nuorodos

  •