PAŽANGOS, PADARYTOS PAGAL EUROPOS MIGRACIJOS DARBOTVARKĘ, ATASKAITA

09 gruodžio, 2016

Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, taip pat perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą programas. Be to, Komisija priėmė ketvirtą rekomendaciją, kurioje apžvelgiama Graikijos padaryta pažanga siekiant sukurti visapusiškai veikiančią prieglobsčio sistemą ir išdėstoma laipsniško asmenų perdavimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą atnaujinimo procedūra.


ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimas patvirtino nuolatinių teigiamų rezultatų tendenciją, nors ir susiduriama su daugeliu iššūkių. Neteisėto sienos kirtimo per Egėjo jūrą atvejų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu išliko gerokai mažesnis nei prieš ES ir Turkijos pareiškimą. Nuo kovo mėn. per dieną vidutiniškai atvykdavo po 92 asmenis (praėjusių metų spalį per dieną atvykdavo po 10 000 asmenų). Tęsiamos grąžinimo operacijos, nuo trečiosios ataskaitos paskelbimo grąžinta dar 170 asmenų, o bendras pagal pareiškimą arba Graikijos ir Turkijos dvišalį protokolą dėl readmisijos grąžintų asmenų skaičius yra 1 187. Tačiau tebėra svarbių trūkumų. Visų pirma vis dar pernelyg lėtai grąžinami asmenys iš Graikijos į Turkiją, dėl to atsirado papildomas spaudimas Graikijos salose. Reikia atidžiai stebėti padėtį ir svarbiausia labiau stengtis padėti pagerinti padėtį Graikijos salose. Todėl labai svarbu, kad būtų skiriama pakankamai išteklių, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, ir kad valstybės narės visapusiškai reaguotų į Europos prieglobsčio paramos biuro raginimus. Siekdamas užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendinami ES veiksmai pagal ES ir Turkijos pareiškimą, ir sumažinti spaudimą saloms, ES koordinatorius Maartenas Verwey šiandien paskelbė su Graikijos valdžios institucijomis parengtą bendrą veiksmų planą.
Kalbant apie vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą, Turkija dar turi patenkinti septynis kriterijus. Komisija ragina Turkiją stengtis kuo greičiau visiškai patenkinti visus likusius kriterijus. Komisija ir Turkija toliau tęsė dialogą dėl spręstinų klausimų, be kita ko, dėl reikiamų su visais likusiais kriterijais susijusių teisėkūros ir procedūrinių pokyčių.
Komisija vis sparčiau teikė finansavimą pagal pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę: jau skirta 2,2 mlrd. EUR iš 2016–2017 m. numatytų 3 mlrd. EUR; šio finansavimo tikslas – patenkinti neatidėliotinus pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių poreikius Turkijoje. Pagal sutartis įsipareigotos skirti sumos padidėjo iki 1,3 mlrd EUR. Komisija imasi visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog lėšos pagal priemonę būtų išmokamos greičiau; dabar išmokėta suma siekia 677 mln. EUR.
Gruodžio 8 d. Komisija priėmė ketvirtą rekomendaciją dėl asmenų perdavimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą atnaujinimo, siekdama užtikrinti tinkamą Dublino sistemos taisyklių veikimą. Komisija konstatuoja, kad Graikija padarė didelę pažangą kurdama būtiną institucinę ir teisinę struktūrą, reikalingą, kad tinkamai veiktų prieglobsčio sistema. Tačiau, atnaujinant perdavimą reikia atsižvelgti į tai, kad Graikija vis dar patiria didelį migracijos spaudimą ir kad išlieka Graikijos prieglobsčio sistemos trūkumų, visų pirma susijusių su priėmimo sąlygomis, elgesiu su pažeidžiamais prieglobsčio prašytojais ir prieglobsčio prašymų registravimo, pateikimo ir nagrinėjimo sparta.
Todėl Komisija rekomenduoja, kad turėtų būti palaipsniui atnaujintas perkėlimas į Graikiją, remiantis Graikijos valdžios institucijų individualiomis garantijomis, kad kiekvienas grąžinamas asmuo bus priimamas oriai. Tam, kad Graikijai netektų nepakeliamos naštos, perdavimas nebus taikomas atgaline data ir bus perduodami tik tie prieglobsčio prašytojai, kurie neteisėtai atvyko į Graikiją nuo 2017 m. kovo 15 d. arba už kuriuos Graikija yra atsakinga nuo 2017 m. kovo 15 d. pagal Dublino kriterijus. Siekdama paremti Graikijos pastangas, Komisija ragina visas valstybes nares visapusiškai laikytis savo perkėlimo įsipareigojimų ir užtikrinti, kad į Graikiją būtų siunčiama pakankamai prieglobsčio ekspertų.
Prašytojai turėtų būti perduodami tik tuo atveju, jeigu Graikijos valdžios institucijos suteikia individualią garantiją, kad su prašytoju visais atvejais bus elgiamasi pagal ES teisę. Pažeidžiami prieglobsčio prašytojai, įskaitant nelydimus nepilnamečius, kol kas į Graikiją neturėtų būti perkeliami. Turėtų būti sudaryta EASO ekspertų iš valstybių narių grupė, kuri padėtų derinti valstybių narių veiklą ir praneštų, ar su asmenimis, perkeltais atgal į Graikiją, elgiamasi pagal Graikijos valdžios institucijų pateiktas garantijas. Komisija nuolat praneš apie rekomendacijos įgyvendinimo pažangą ir prireikus atnaujins savo rekomendacijas.
Perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą pažanga
Lapkričio mėnesį Europos Sąjungoje perkelti 1 406 asmenys. Tai iki šiol didžiausias per mėnesį perkeltų asmenų skaičius, patvirtinantis teigiamą tendenciją. Iš Graikijos perkeliamų asmenų skaičius stabilizuojasi (apie 1 000 asmenų per mėnesį), o iš Italijos perkeliamų asmenų skaičius gerokai padidėjo. Iki šiol iš viso perkelti 8 162 asmenys: 6 212 iš Graikijos ir 1 950 iš Italijos.
Komisija mano, kad iki 2017 m. rugsėjo mėn. turėtų būti įmanoma visus Graikijoje ir Italijoje esančius kriterijus atitinkančius perkėlimo prašytojus perduoti kitoms valstybėms narėms. Tam, kad pasiektų šį tikslą, valstybės narės nuo dabar turėtų kas mėnesį perkelti bent po 2 000 asmenų iš Graikijos ir po 1 000 – iš Italijos. Nuo 2017 m. balandžio mėn. kas mėnesį iš Graikijos turėtų būti perkeliama bent po 3 000 asmenų, iš Italijos – po 1 500.
Komisija toliau glaudžiai bendradarbiavo su Graikijos ir Italijos valdžios institucijomis bei valstybėmis narėmis, kad pašalintų spartesnio perkėlimo kliūtis vietoje. Šiandien Komisija nusprendė užbaigti pažeidimų nagrinėjimo procedūras dėl EURODAC reglamento neįgyvendinimo Italijoje ir Graikijoje, nes abiejose šiose šalyse šiuo metu paimama beveik 100 proc. prie jų išorės sienų į ES neteisėtai atvykusių trečiųjų šalių piliečių, kurių pirštų atspaudus reikia paimti, pirštų atspaudų.
Valstybės narės taip pat toliau dėjo daugiau pastangų perkėlimo į Europos Sąjungą srityje – iki šiol teisėti ir saugūs keliai pasiūlyti 13 887 asmenims iš 22 504, dėl kurių buvo susitarta pagal 2015 m. liepos mėn. programą. Nuo ankstesnės ataskaitos į ES per mėnesį perkelta kaip niekad daug asmenų – 2 035 (daugiausia iš Turkijos, Jordanijos ir Libano). Iš Turkijos į ES papildomai perkelti 544 Sirijos pabėgėliai. Taigi bendras pagal ES ir Turkijos pareiškimą iš Turkijos į ES perkeltų asmenų skaičius pasiekė 2 761.
Daugiau informacijos

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022