Šių metų sausio 10 d. ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinis kontaktinis punktas kartu su Europe Direct Kaunas centru suorganizavo renginį, skirtą potencialiems programos pareiškėjams išsamiau susipažinti su CERV programos teikiamomis finansavimo galimybėmis.

Programa teikia finansavimą piliečių įsitraukimui ir dalyvavimui, lygybės skatinimui ir ES teisių bei vertybių įgyvendinimui keturioms kryptims: Teisių, lygybės ir lyčių lygybės; Piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo ES demokratiniame gyvenime; ES vertybių propagavimo ir Kovos su smurtu, įskaitant smurtą dėl lyties (Daphne kryptis).

CERV teikia finansavimą pilietinės visuomenės organizacijoms vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, valdžios institucijoms ir kitoms programos srityse veikiančioms suinteresuotosioms šalims. Taip pat skelbia kvietimus teikti paraiškas finansavimui gauti programos apimamose srityse ES lygiu. Maksimalus ES finansavimo intensyvumas – 90 proc. Projektai gali būti ir tarptautiniai, ir nacionaliniai. Daliai kvietimų yra taikomas supaprastintai apmokamų išlaidų būdas.

Programos įgyvendinimą koordinuoja ir LR interesus komitete atstovauja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Programos įgyvendinime taip pat dalyvauja LR kultūros bei teisingumo ministerijos. Programos kontaktinis punktas (ESFA ) didina programos žinomumą Lietuvoje; sutelkia Lietuvos organizacijas dalyvauti programoje; teikia informaciją ir pagalbą pareiškėjams, paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu per Finansavimo galimybių portalo elektroninio pateikimo sistemą (Funding & Tenders Portal Electronic Submission System). Jos (įskaitant priedus ir patvirtinančius dokumentus) turi būti pateiktos naudojant paraiškų teikimo sistemoje pateiktas formas. Paraiškoje turi būti: administracinė informacija, techninis projekto aprašymas, papildomi projekto duomenys, įskaitant privalomus rodiklius bei privalomi priedai ir pagrindžiantys dokumentai, kurie gali skirtis priklausomai nuo kvietimo. Paraišką galima teikti bet kuria oficialia ES kalba (projekto santrauka visada privalo būti anglų kalba). Jeigu kvietimo dokumentas reikalingas kita ES kalba (pvz., lietuvių), galima pateikti prašymą per 10 d. nuo kvietimo paskelbimo el. paštu EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu .

Paraiškos vertinamos balais pagal šiuos kriterijus:

  • Atitiktį kvietimo prioritetams: kiek paraiška atitinka kvietimo prioritetus ir tikslus (40 balų),
  • Kokybę: projekto aiškumas ir nuoseklumas (40 balų),
  • Numatomą ilgalaikį rezultatų poveikį tikslinėms grupėms/plačiajai visuomenei (20 balų).

Minimali riba – 70 balų iš 100.

Kvietimų kalendorius 2023-2024 norintiems teiki paraišką.

 

Naudingi informacijos šaltiniai:

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/692, kuriuo nustatoma Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa

Daugiau informacijos apie CERV programą

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami ES finansavimo galimybių portale (Funding & Tender Opportunities)

Patvirtinta CERV 2023-2024 m. darbo programa

Paraiškų teikimo instrukcija

ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktinio punkto Lietuvoje interneto svetainė